Categorïau
Heb Gategori

Wrth i ni glapio gweithwyr allweddol: mynnu PPE, profi a chynnydd cyflog

English

Byddwn yn falch o glapio ein gweithwyr iechyd, ein gweithwyr gofal a’n gweithwyr allweddol heddiw am 8.00yh, gyda miliynau o bobl eraill.

Mae angen mwy na chlap a chymeradwyaeth ar y gweithwyr hyn; mae hefyd angen Offer Amddiffyn Personol (PPE), profion torfol a chodiad cyflog sylweddol. Galwodd dros 1200 o weithwyr ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r rhain mewn llythyr y mis diwethaf.

Dyma pam rydyn ni’n galw ar bobl i godi’r gofynion hyn eto heno – a phob tro – wrth iddyn nhw glapio a bloeddio gyda gweddill eu cymuned. Gellir gwneud hyn naill ai trwy lafarganu sloganau fel ‘PPE, codiad cyflog a phrofion nawr’ neu drwy ddal placardiau i fyny.

Mae bron bob dydd yn gweld mwy o farwolaethau Coronavirws ymhlith gweithwyr gofal iechyd. Rhaid roi stop ar hyn.

Ddoe, bu farw Mary Agyeiwaa Agyapong, nyrs feichiog, 28 oed o Lundain, ar ôl dal y firws.

Yng Nghymru yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, bu o leiaf 3 marwolaeth ymysg gweithwyr y GIG:

Leilani Medel, nyrs Ffilipino 41 oed, a oedd yn gweithio yn Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr.

Gareth Roberts, nyrs yn Ysbyty’r Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, a oedd wedi bod yn gweithio gyda chleifion Covid gofal dwys.

Donna Campbell, gweithiwr iechyd 54 oed yn ysbyty canser Felindre yn yr Eglwys Newydd.

Ddydd Sadwrn, ysgrifennodd yr undeb iechyd mwyaf, UNISON, at y Prif Weinidog Mark Drakeford, yn mynnu gweithredu ar frys dros ddarparu PPE, gan ddweud bod diffyg offer yn lladd gweithwyr iechyd. Nawr mae cartrefi gofal ar reng flaen yr argyfwng iechyd hwn, gyda miloedd o farwolaethau heb eu cofnodi, a gweithwyr ar gyflog isel yn cael eu gorfodi i ddelio â sefyllfaoedd hynod drawmatig. Ni ddylem goddef hyn.

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru sydd ar fai am ddiffyg profion a PPE, gyda’r methiant i herio Boris Johnson neu ddilyn llwybr gwahanol.

Pan ddywedodd Ysgrifennydd Iechyd Lloegr, Matt Hancock, fod gweithwyr iechyd yn ‘gorddefnyddio’ PPE, roedd yn ceisio symmud y sylw a’r bai o fethiannau fe ei hun, tuag at yr union bobl sydd â’u bywydau mewn perygl. Nid ydym yn clapio gydag ef, ond gyda’r gweithwyr mae ei lywodraeth wedi methu.

Mae’n hanfodol nid yn unig clapio a chymeradwyo, ond dangos undod go iawn gyda’r gweithwyr hyn. Maen nhw’n gofalu amdanon ni, yn ein bwydo ni ac yn darparu nwyddau a gwasanaethau hanfodol. Mae angen offer amddiffyn, profion a chodiad cyflog iawn arnyn nhw nawr.

Rhannwch luniau a fideo

Cymerwch lun o’ch placard, neu recordiwch fideo byr, a’i rannu ar-lein gan ddefnyddio’r hashnod:

#SafwnÂGweithwyrGofal

#IStandWithCareWorkers

Bydd hyn yn gweithio ar Twitter, Instagram, a Facebook, felly rhannwch ar yr holl wasanaethau rydych chi’n eu defnyddio.

Dilynwch ein cyfrif Twitter @YmatebC19Action.
E-bost: covidwalesresponse@gmail.com
Facebook: ymunwch â’r grŵp

Categorïau
Llythyr

Apêl frys i Lywodraeth Cymru gan weithwyr GIG Cymru

English-language version

Rydym yn weithwyr gofal iechyd sy’n brwydro yn erbyn y pandemig coronafirws. Dyma argyfwng dynol digynsail sy’n rhoi straen enfawr ar GIG Cymru a’r holl staff rheng flaen. Rydym yn barod i roi pob dim i achub bywydau, ond ar hyn o bryd, nid yw Llywodraeth y DU yn gwneud digon i atal y firws rhag lledaenu na rheoli’r pwysau ar y gwasanaeth iechyd.

Ar hyn o bryd nid yw gweithwyr rheng flaen yn cael eu profi’n systematig am y firws, sy’n golygu nad oes gennym unrhyw ffordd o wybod pwy i’w ynysu er mwyn ei atal rhag lledaenu, gan gynnwys mewn ysbytai. Mae’r diffyg profi yn groes i ganllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ac yn rhwystr sylfaenol os ydym am atal lledaeniad y firws a sicrhau’r cyflenwad uchaf posib i gleifion a staff.

Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno profion i weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Fodd bynnag, dyma’r cam cyntaf yn unig y mae angen ei weithredu’n gyflym yn awr ac yna ehangu’n aruthrol arno: ni allwn fforddio hunanfoddhad, a rhaid i’n brwydr yn erbyn y firws hwn fod yn ddi-baid.

Yn ogystal, nid ydym yn cael offer amddiffyn personol priodol ar hyn o bryd i’n hatal rhag cael ein heintio tra ein bod yn gweithio. Po fwyaf o feddygon sy’n mynd yn sâl ac sy’n gorfod ynysu, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i reoli lledaeniad y firws hwn.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i fentro a gweithredu’r camau brys canlynol ar unwaith i gefnogi gweithwyr rheng flaen yn y gwasanaeth iechyd a thu hwnt:

 • Sefydlu profion ac olrhain torfol i holl weithwyr y GIG a’u teuluoedd, yn ogystal â staff megis gweithwyr gofal sy’n gweithio mewn gwasanaethau rheng flaen eraill gyda grwpiau sy’n agored i niwed.
 • Cyflenwi offer amddiffyn personol ddigonol ar frys ar gyfer holl staff y GIG ac eraill sy’n gweithio ag achosion posib, o feddygon i ofalwyr a phorthorion.
 • Cyflwyno profion rheolaidd i bob claf mewnol cyfredol a newydd.
 • Creu llwybr derbyn safonol, cytunedig ar gyfer asesu a phrofi unrhyw un sy’n ymddangos â symptomau anadlol / COVID-19 ym mhob gwasanaeth meddygol ac arbenigedd rheng flaen, nid meddygon teulu ac adrannau damweiniau ac achosion brys yn unig (h.y. gwasanaethau iechyd meddwl, pediatreg, radiograffeg, ac ati).
 • Sefydlu gwaharddiad ar unwaith ar ymweliadau ag ysbytai nad ydynt yn hanfodol.
 • Sicrhau bod staff y GIG yn cael eu cynghori ar weithio’n ddiogel ac yn gallu cymryd cyfnodau gorffwys digonol i osgoi gorflinder.
 • Atal ffioedd llety ysbyty ar unwaith ar gyfer staff.

Mae gennym hefyd brinder peryglus o welyau Unedau Gofal Dwys yng Nghymru, yn ogystal â diffyg awyriaduron sydd eu hangen arnom i drin y sâl. Wrth i’r argyfwng ddwysáu, ddaw’r prinder presennol yn anghynaladwy i staff, cleifion a’r gwasanaeth iechyd ei hun. Felly rydym hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 • Gymryd yr holl gyfleusterau gofal iechyd preifat a gofal iechyd eraill ar unwaith fel y gellir eu defnyddio mewn i ddwylo cyhoeddus er mwyn trin cleifion (fel y mae Llywodraeth Sbaen wedi’i wneud yn ddiweddar).
 • Archebu a/neu gynhyrchu awyriaduron newydd ar raddfa ddiwydiannol ar frys.
 • Drafftio gweithwyr gofal iechyd sydd â phrofiad o weithio mewn Unedau Gofal Dwys mewn i ysbytai.
 • Cynhyrchu strategaeth frys ar gyfer recriwtio staff a hyfforddiant cyflym, gan basio deddfwriaeth frys os oes angen.

Wrth symud ymlaen, mae angen i Lywodraeth Cymru weithio ar y cyd â staff rheng flaen os ydym am drechu’r firws a dianc rhag yr argyfwng.

Os bydd y gofynion hyn yn gofyn am gyllid ychwanegol ar unwaith gan lywodraeth y DU, byddwn yn eich cefnogi i frwydro drosto. Nid yw distawrwydd yn opsiwn bellach.

Yn ddiffuant,

Rhestr o lofnodion

Cefnogwch

Ydych chi’n gweithio mewn iechyd yng Nghymru? Arwyddwch y llythyr.

Os nad ydych chi’n gweithio mewn iechyd ond am adael neges o gefnogaeth neu undod gyda’r ymgyrch gadewch sylw os gwelwch yn dda.